Monday, 14/10/2019 - 06:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Tiêu đề website

Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học

Ngày 31/7/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2018 - 2019.

Download các file hướng dẫn tại đây! 

Cac phieu KHKT.pdf 

Dang_ky_du_thi.xls 

KH thi KHKT 18-19.doc

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 3230/KH-SGD&ĐT

       Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học

thành phố Hà Nội  năm học 2018 - 2019

 

            Căn cứ Công văn số 6003/BGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) cho học sinh trung học đáp ứng với nhu cầu hội nhập quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy chế của Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

2. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trung học;

4. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung học thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác nghiên cứu KHKT của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT năm học 2018 - 2019, các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu KHKT cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:

- Tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKH của học sinh, biểu dương, khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKH trong năm học trước;

- Tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên;

- Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu KHKT, giáo viên đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT; đưa nội dung hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

3. Phát triển Câu lạc bộ KHKT trong các cơ sở giáo dục trung học nhằm tạo môi trường cho học sinh nhiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH cũng như sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống.

4. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu KHKT và tham gia cuộc thi KHKT.

5. Hiệu trưởng các trường ra quyết định phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học (Một giáo viên được hướng dẫn tối đa 02 đề tài trong cùng thời gian); vận dụng quy định chế dộ làm việc đối với giáo viên phổ thông tại Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 để giảm số tiết dạy cho giáo viên hướng dẫn. Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

6. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cụm trường THPT thành lập hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quận, huyện/ cụm trường phù hợp với điều kiện thực tế chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi cấp Thành phố.

- Tổ chức cuộc thi cấp trường: tháng 9/2018

- Hoàn thành cuộc thi cấp quận, huyện, thị xã (đối với HS lớp 8, 9 cấp THCS), cấp cụm trường (đối với các trường THPT) và nộp bài dự thi cấp thành phố trước ngày 30/10/2018.

- Cuộc thi cấp Thành phố hoàn thành  trước ngày 30 /11/2018 (dự kiến từ 23/11/2018 -30/11/2018)

- Cuộc thi cấp Quốc gia - Khu vực phía Bắc dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2019.

III. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP ĐỀ TÀI DỰ THI CẤP THÀNH PHỐ

            Các cụm trường THPT, các Phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký và nộp các sản phẩm dự thi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trước ngày 30/10/2018 theo các yêu cầu sau:

1. Nộp bản đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) về Phòng Giáo dục phổ thông đồng thời email bản mềm (soạn trên excel) về địa chỉ email khoahockithuathanoi2018@gmail.com

2. Nộp bản báo cáo kết quả cuộc thi cấp quận/huyện/thị xã hoặc cấp cụm trường THPT cùng bản đăng ký các đề tài dự thi cấp Thành phố (theo mẫu đính kèm) có dấu và chữ ký xác nhận của Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cấp quận/huyện/thị xã hoặc cấp cụm trường THPT về Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (riêng các trường THPT chuyên và có lớp chuyên mỗi trường là một đơn vị dự thi không thi cùng cụm trường THPT, nộp bản đăng ký dự thi có xác nhận của lãnh đạo trường).

            3. Mỗi đề tài dự thi nộp về Phòng Giáo dục phổ thông:

-  05 bản báo cáo (không quá 15 trang A4 đánh máy) về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2018), nêu hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. Các thông tin về học sinh, giáo viên hướng dẫn chỉ được xuất hiện ở trang bìa, không được ghi trong bất cứ trang nào của báo cáo.

- 01 quyết định cử giáo viên hướng dẫn đề tài.

- 01 bộ hồ sơ gồm các tờ khai (theo mẫu đính kèm)  hoặc được tải về tại mục “Công văn/ khoa học kĩ thuật” trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu phù hợp với tiến độ nghiên cứu, nộp lên mạng  dưới dạng bản chụp theo định dạng PDF và nộp bản chính về Phòng Giáo dục phổ thông.

Lưu ý: thời điểm phê duyệt dự án của người bảo trợ; thời gian thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; thời điểm phê duyệt của Hội đồng khoa học cơ sở hoặc của cuộc thi cấp quận/ huyện (cụm trường THPT) trước và sau khi nghiên cứu, thí nghiệm; thời điểm phê duyệt của hội đồng thẩm định trước khi dự thi cấp Thành phố; các phiếu khác có liên quan theo yêu cầu đối với dự án dự thi). Hồ sơ không đầy đủ hoặc thiếu thông tin sẽ không được tham dự cuộc thi cấp Thành phố.

IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH CHẤM THI

Căn cứ quy định tại thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và để đáp ứng yêu cầu cuộc thi Quốc gia, Quốc tế, cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2018 - 2019 đánh giá dự án dự thi theo các tiêu chí dưới đây:

1. Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

2. Dự án kĩ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

3. Quy trình chấm thi

- Chấm thi theo từng lĩnh vực: Đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi và phỏng vấn thí sinh tại các gian trưng bày.

- Chọn đội tuyển tham dự cuộc thi cấp Quốc gia: những dự án đạt giải cao ở vòng chấm lĩnh vực sẽ tham dự vòng chọn đội tuyển (thí sinh trình bày và trả lời phỏng vấn tại phòng làm việc của hội đồng chấm thi).

- Tại  phần chấm chọn giải lĩnh vực và chọn đội tuyển tham dự cuộc thi cấp Quốc gia, thí sinh trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt.

- Đối với các dự án đạt giải nhất các lĩnh vực của cuộc thi cấp quốc gia, trong danh sách chọn cử tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế cần phải trình bày tóm tắt dự án và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh.

V. NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Phòng Giáo dục phổ thông

- đầu mối cung cấp và thu thập thông tin từ các phòng;

- Chủ trì các hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý về công tác tổ chức nghiên cứu KHKT tại cơ sở giáo dục, tập huấn cho thí sinh tham gia cuộc thi;

- Là đại diện liên lạc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai công việc cho cuộc thi;

- Kết hợp với các phòng của Sở để lên dự trù kinh phí, tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, các buổi tập huấn ... phục vụ cuộc thi và tổ chức cuộc thi cấp Thành phố nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động của cuộc thi.

3. Các trường THPT, Phòng giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã

 Căn cứ vào Quy chế và Điều lệ của cuộc thi, căn cứ vào kế hoạch này, các trường THPT, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện tại đơn vị theo đúng yêu cầu về thời gian và chất lượng.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/ huyện/thị xã triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (đồng chí Kiều Cẩm Nhung điện thoại 0983022688) để được hướng dẫn giải quyết./.

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                   

( Đã ký)

 

 

Lê Ngọc Quang

 

 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 23
Tháng 10 : 495
Năm 2019 : 13.810