6A1.jpg

Tập thể lớp 6A1

6A2(3).jpg

Lớp 6A2

6A3.jpg

Lớp 6A3

6A4-Tác phẩm dự thi Thầy cô trong trái tim em (Tranh).jpg

Lớp 6A4

6A5.jpg

Lớp 6A4 (2)

6A6.jpg

Lớp 6A5

6A7.png

Lớp 6A6

6A7(1).png

Lớp 6A7

 

7A1.jpg

7A2.jpg

7A3.jpg

Lớp 7A3

7A4.jpg

Lớp 7A4

7A5 1.jpg

Lớp 7A5

7A6 (2).jpg

Lớp 7A6

8A1.jpg

Lớp 8A1

8A2 -1.jpg

Lớp 8A2

8A3.jpg

Lớp 8A3

8A4.jpg

Lớp 8A4

8A5.jpg

Lớp 8A5

8A5(1).jpg

Lớp 8A5 (2)

9A1.jpg

Lớp 9A1

9A2.jpg

Lớp 9A2

9A3(2).jpg

Lớp 9A3

9A4.jpg

Lớp 9A4

9A5.png

Lớp 9A4(2)

9A5(1).png

Lớp 9A5

9A5(2).png

Lớp 9A5 (2)

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/102897118710766/posts/184806217186522/?d=n