KHỐI 6

Bài khởi động - Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Bài tập phát triển sức nhanh - Thầy Nguyễn Văn Bình

Chạy ngắn, 4 động tác bổ trợ chạy nhanh - Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Tiết 5, 6: Các ĐTBT chạy ngắn (tiếp) - Cô giáo: Lê Thị Điệp

Tiết 7, 8: chạy ngắn, trò chơi

Ôn tập các động tác bổ trợ chạy ngắn, bài tập thể lực - Thầy: Nguyễn Văn Bình

Ôn tập các động tác ĐHĐN

Thầy Nguyễn Văn Bình

Tiết 9, 10: Chạy ngắn, ôn tập chạy bước nhỏ...

Cô giáo: Lê Thị Điệp

Bài tập phát triển thể lực

Thầy Nguyễn Văn Bình

Thầy Nguyễn Văn Bình

Tiết 15-16: Chạy giữa đường thẳng, đường vòng

Cô giáo: Lê Thị Điệp

Tiết 17-18: Kỹ thuật xuất phát cao và về đích

Cô giáo: Lê Thị Điệp

Kỹ thuật chạy lao...

Thầy Nguyễn Văn Bình

Tuần 10, tiết 19-20 - Mốt số động tác bổ trợ ném bóng - Cô giáo: Lê Thị Điệp

Tuần 11, tiết 21, 22 - Một số động tác bổ trợ ném bóng

Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn KT chạy lao sau xuất phát, BT phát triển thể lực.

Thầy Nguyễn Văn Bình

T23,24 : Ném bóng ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng Giáo viên: Lê Thị Điệp

Tiết 25,26 - Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng
Giáo viên: Lê Thị Điệp

T27,28-Ném bóng: Chuẩn bị, chạy đà, giữ thăng bằng

Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ra sức cuối cùng ném bóng- chạy bền.
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Tiết 29,30: Ôn tập, kiểm tra học kì ném bóng
Giáo viên: Lê Thị Điệp

4 bước đà chéo- ra sức cuối cùng ném bóng
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Tiết 31,32: Ôn các ĐTBT, 4 giai đoạn ném bóng
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập 4 bước đà chéo- ra sức cuối cùng ném bóng
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Tiết 33,34: Chuẩn bị chạy đà và chạy đà
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập 4 bước đà chéo- ra sức cuối cùng ném bóng
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Tiết 35,36: Ôn tập rèn luyện thân thể
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập 4 bước đà chéo- ra sức cuối cùng ném bóng
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Ôn tập rèn luyện thân thể
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Bốn bước đà chéo- ra sức cuối cùng ném bóng
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Nhịp 1-11 Bài thể dục liên hoàn.
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn nhịp 1-11 Bài thể dục liên hoàn
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Bài thể dục Liên hoàn
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Bài TD-TTTC
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Nhịp 12- nhịp 23 ​​​ Bài thể dục liên hoàn
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Bài tập bổ trợ và di chuyển bước đơn
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập nhịp 12- nhịp 23 ​​​ Bài thể dục liên hoàn
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Bài tập bổ trợ và di chuyển bước đơn
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập nhịp 1- nhịp 23 ​​​ Bài thể dục liên hoàn
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Ôn tập bổ trợ và di chuyển bước đơn
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập và hoàn thiện Bài thể dục liên hoàn
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

KT giữa HK 2, KT đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái

Ôn tập và hoàn thiện Bài thể dục liên hoàn
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

T 53, 54-Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên trái và bên phải
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

T 55, 56-Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập đánh cầu thấp tay bên trái và bên phải
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

T 55, 56-Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Col 2 content area

KHỐI 7

Bài tập phát triển sức nhanh - Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Bài tập khởi động - Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Chạy nhanh - Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Các ĐT bổ trợ chạy ngắn, Tiết 3,4: Đội hình, đội ngũ - Cô giáo: Lê Thị Điệp

Tiết 5, 6: Đội hình đội ngũ, tư thế nghiêm nghỉ... 
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Tiết 7, 8: Đội hình, đội ngũ
Cô giáo: Lê Thị Điệp

 

Ôn tập các động tác ĐHĐN

Ôn tập các động tác ĐHĐN - Đổi chân khi sai nhịp
Thầy Nguyễn Văn Bình

Tiết 9, 10: Ôn tập ĐHĐN - Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập ĐHĐN - Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN - Thầy Nguyễn Văn Bình

Thầy Nguyễn Văn Bình

​​​​​Tiết 15-16_Chạy nhanh, TTTC...
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Tiết 17-18_Chạy nhanh, chạy bền
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Các động tác bổ trợ chạy cự li trung bình
Thầy Nguyễn Văn Bình

Tuần 10, tiết 19-20 - Chạy nhanh, thể thao tự chọn - khối 7 - Lê Thị Điệp

Tuần 11, tiết 21, 22: - Chạy nhanh, TTTC, chạy bền
Cô giáo Lê Thị Điệp

Ôn các ĐTBT chạy cự ly TB, trò chơi phát triển thể lực
Thầy Nguyễn Văn Bình

Tiết 21, 22: TTTC (cầu lông), chạy bền
Cô giáo Lê Thị Điệp

Tiết 25,26: TTTC (cầu lông) - chạy bền
Cô giáo Lê Thị Điệp

T27,28-TTTC (cầu lông)- chạy bền
Cô giáo: Lê Thị Điệp

T27,28-Các động tác bổ trợ chạy bền...
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Tiết 29,30: Ôn tập, kiểm tra học kì TTTC( cầu lông)
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Các động tác bổ trợ chạy bền, luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên - Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

T31,32: Ôn các ĐTBT, các ĐT di chuyển TTTC (C.lông)​​​​​​
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập 4 bước đà chéo- ra sức cuối cùng ném bóng
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Tiết 33,34: Ôn tập TTTC (cầu lông)- chạy bền
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn tập các động tác bổ trợ chạy bền, luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên - Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Tiết 35,36: Ôn tập RLTT cuối HKI
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn các bài tập bổ trợ, luyện tập chạy bền, bài tập phát triển thể lực - Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn tập RLTT
Cô giáo: Lê Thị Điệp

Ôn các bài tập bổ trợ, chạy trên địa hình tự nhiên
Thầy Nguyễn Văn Bình

Bài TD phát triển chung (vươn thở+ động tác tay)
Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn động tác vươn thở+ tay( Bài thể dục).
Thầy Nguyễn Văn Bình
Bài thể dục với cờ - bật nhảy - chạy bền
Cô giáo Lê Điệp

Bài thể dục bật nhảy - chạy bền
Cô giáo Lê Điệp

Động tác nghiêng lườn + động tác chân
Thầy giáo Nguyễn Văn Bình
Ôn tập động tác nghiêng lườn + động tác chân
Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Khối 7 tiết 47,48: Bật nhảy - đá cầu - chạy bền
Cô giáo Lê Điệp

Động tác bụng- động tác phối hợp
Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Khối 7 tiết 49,50: Bật nhảy - đá cầu
Cô giáo Lê Điệp

Động tác thăng bằng- động tác nhảy
Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Khối 7 Kiểm tra giưa học kỳ II
Cô giáo Lê Điệp

Ôn tập và hoàn thiện bài tập thể dục

Tuần 27_T 53, 54_Bật nhảy- đá cầu- chạy bền
Cô giáo Lê Điệp

Các động tác bổ trợ bật nhảy, bài tập thể lực
Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Tuần 27_T55, 56_Bật nhảy- đá cầu- chạy bền
Cô giáo Lê Điệp

Ôn tập các động tác bổ trợ bật nhảy, bài tập thể lực
Thầy giáo Nguyễn Văn Bình

Tuần 28_T55, 56_Bật nhảy- đá cầu- chạy bền
Cô giáo Lê Điệp

KHỐI 8

Bài tập phát triển sức nhanh

Bài tập khởi động

Bài thể dục liên hoàn 35 động tác

Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 17, học mới từ nhịp 18 đến nhịp 25 của BTDLH35ĐT

Bài Thể dục liên hoàn 35 động tác
Thầy Nguyễn Văn Bình

Hoàn thiện bài thể dục liên hoàn 35 động tác
Thầy Nguyễn Văn Bình

Thầy Nguyễn Văn Bình

Các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn
Thầy Nguyễn Văn Bình

Động tác bổ trợ chạy bền, tập chạy ở địa hình tự nhiên
Thầy Nguyễn Văn Bình

Các động tác bổ trợ chạy bền, luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên - Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn tập các động tác bổ trợ chạy bền, luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. - Thầy Nguyễn Văn Bình

Các động tác bổ trợ, luyện tập chạy bền, bài tập thể lực
- Thầy Nguyễn Văn Bình

Các động tác bổ trợ, chạy trên địa hình tự nhiên
Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn một động tác bổ trợ nhảy xa
Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn các động tác bổ trợ nhảy xa và bài tập phát triển sức bật - Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn các động tác bổ trợ nhảy xa, đà 3 bước và tập nhảy đá lăng - Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn các động tác bổ trợ nhảy xa, đà 3 bước nhảy đá lăng - Thầy Nguyễn Văn Bình

Ôn các động tác bổ trợ nhảy xa, đà 3 bước nhảy đá lăng - Thầy Nguyễn Văn Bình

 

ÔT các ĐT bổ trợ nhảy xa, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình
Kĩ thuật cầu lông cơ bản
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

Ôn tập Kĩ thuật cầu lông cơ bản
Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình

KHỐI 9 

Bài thể dục liên hoàn dành cho nam, nữ

Bài thể dục LH 45 động tác dành cho nam, nữ

Động tác 18 - 27 bài TDLH dành cho nam, nữ

Tiêt 9, 10. Thể dục 9 - Thầy Trần Hải

Luyện tập - Động tác 1 đến 28 - Thầy Trần Hải

Thầy Trần Hải

Thầy Trần Hải

Bài thể dục liên hoàn 45 động tác của nam và nữ
Thầy Trần Hải

Bài tập bổ trợ chạy ngắn+ trò chơi phát triển thể lực
Thầy Nguyễn Văn Bình

28-40: Bài thể dục liên hoàn
Thầy: Trần Hải

Ôn lại bài thể dục liên hoàn 45 động tác của nam, nữ
ThầyTrần Hải

ĐT 41-45 bài TD liên hoàn 45 động tác của nam, nữ
ThầyTrần Hải

Luyện tập ĐT 41-45 bài thể dục liên hoàn 45 động tác của nam và nữ - Thầy Trần Hải

Ôn tập các động tác bổ trợ chạy bền, luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên - Thầy Nguyễn Văn Bình

LT TDLH 45 ĐT từ 28-45 của nam và 29-45 của nữ 
ThầyTrần Hải

LT TDLH 45 ĐT từ 28-45 của nam và 29-45 của nữ 
ThầyTrần Hải

Bài tập bổ trợ sức bật của chân (bật xa tại chỗ) 
ThầyTrần Hải

Bài tập bổ trợ sức bật của chân (bật cao co gối )
Thầy Trần Hải

BT bổ trợ sức bật của chân (bật cao co gối) Luyện tập
Thầy giáo Trần Hải

BT bổ trợ sức bật của chân (Luyện tập bật xa tại chỗ)
Thầy giáo Trần Hải

BT bổ trợ sức bật của chân (Bật cao co gối)
Thầy giáo Trần Hải

BT bổ trợ nhảy cao (đá lăng trước sau, sang ngang)
Thầy giáo Trần Hải

BT bổ trợ nhảy cao (đá lăng trước sau, sang ngang)
Thầy giáo Trần Hải

KTGK bổ trợ nhảy cao (đá lăng trước sau, sang ngang)
Thầy giáo Trần Hải

BT bổ trợ nhảy cao đà 1, 3 bước giậm nhảy đá lăng
Thầy giáo Trần Hải

Col 1 content area

Col 2 content area