Tài liệu ôn tập môn Hóa học đợt 2

Tai_lieu_on_tap_Hoa_hoc_8_dot_2.doc 

Tai_lieu_on_tap_Hoa_hoc_9_dot_2.doc

Đáp án ôn tập môn Hóa học đợt 2

Dap_an_on_tap_Hoa_hoc_8_dot_2.doc 

Dap_an_on_tap_Hoa_hoc_9_dot_2.doc

Đáp án ôn tập môn Hóa học đợt 5

Dap_an_on_tap_Hoa_8_dot_5.doc 

Dap_an_on_tap_Hoa_9_dot_5.doc

Tài liệu ôn tập môn Hóa học đợt 6 

Tai_lieu_on_tap_Hoa_8_dot_6.doc 

Tai_lieu_on_tap_Hoa_9_dot_6.doc

Đáp án ôn tập môn Hóa học đợt 6

Dap_an_on_tap_Hoa_8_dot_6.doc 

Dap_an_on_tap_Hoa_9_dot_6.doc

Tài liệu ôn tập môn Hóa học đợt 7

Tai_lieu_on_tap_Hoa_hoc_8_dot_7.doc 

Tai_lieu_on_tap_Hoa_hoc_9_dot_7.doc

Đáp án ôn tập môn Hóa học đợt 7

Dap_an_on_tap_Hoa_hoc_8_dot_7.doc 

Dap_an_on_tap_Hoa_hoc_9_dot_7.doc

Tài liệu ôn tập môn Hóa học đợt 8

Tai_lieu_on_tap_Hoa_hoc_8_dot_8.doc 

Tai_lieu_on_tap_Hoa_hoc_9_dot_8.doc

 

Tài liệu ôn tập Hóa học (từ 1/2 đến 6/2/2021)

Tai_lieu_on_tap_Hoa_8.docx

Tai_lieu_on_tap_Hoa_9.doc