Bài giảng môn mỹ thuật 6 - Tiết 31

Bài giảng môn Mỹ thuật 6 - Tiết 33

Bài giảng môn Mỹ thuật 6 - Tiết 34

Bài giảng môn Mỹ thuật 7 - Tiết 33, 34 chủ đề giao thông

Bài giảng môn Mỹ thuật 8 - Tiết 32 - Tỉ lệ mặt người

Bài giảng môn Mỹ thuật 8 - Tiết 34 - Tạo hình, trang trí trại

Amnhac6_Tiet 31_HolaheHolaho TDN so 10.ppt

Amnhac7_Tiet 32_huong nhac.ppt

Amnhac9_Tiet 16_On tap.pptx