3.9.1. Giáo viên cập nhật thông tin tiên vắc xin của bản thân

3.9.2. Giáo viên cập nhật tình trạng F0, F1 của bản thân

4.7.1. Giáo viên chủ nhiệm cập nhật thông tin tiêm vắc xin của học sinh

4.7.2. Giáo viên chủ nhiệm cập nhật tình trạng F0, F1 của học sinh

4.8. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo nhanh số lượng học sinh đi học hàng ngày